PODSTAWOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci
Mając na uwadze przede wszystkim Państwa dobro, jak również przepisy o ochronie danych osobowych odnoszące się do ochrony wszelkiego rodzaju danych osobowych, w tym również stanu zdrowia oraz realizując Prawo Pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych informujemy, że Personel medyczny naszego szpitala nie będzie udzielał telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Wyjątki:
1. W nadzwyczajnych sytuacjach gdy Pacjent został przyjęty do szpitala nieprzytomny, bez kontaktu logicznego, dopuszcza się możliwość telefonicznej informacji odnoszącej się jedynie do poinformowania o pobycie Pacjenta w szpitalu.
2. Możliwość udzielenia telefonicznej informacji dopuszcza się również po uzyskaniu uprzedniej zgody Pacjenta, tylko osobie przez Niego upoważnionej i zweryfikowanej przez Personel medyczny, iż jest ona osobą uprawnioną do pozyskania informacji.
Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, informacja ta będzie krótka i rzeczowa, tak aby umożliwiła przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu pozyskanie informacji gdzie znajduje się dana osoba oraz ewentualne przybycie do szpitala.
Dyrekcja Szpitala w Łowiczu.

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: treść ustawy

Regulamin Organizacyjny ZOZ w Łowiczu - załącznik do Zarządzenia nr 10.2021 z dnia 01.03.2021r: regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu do Zarządzenia 10.2021 z dnia 01.03.2021 r: zał. nr 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu do Zarządzenia 10.2021 z dnia 01.03.2021 r: zał. nr 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego cennik do Zarządzenia nr 10.2021 z dnia 01.03.2021 r: zał. nr 3

Opłaty za przechowywanie zwłok: wyciąg z regulaminu organizacyjnego ZOZ Łowicz

Zasady odpłatności za świadczenia: wyciąg z regulaminu organizacyjnego ZOZ Łowicz

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych w ZOZ w Łowiczu w latach 1992 - 1999 pobierz ogłoszenie

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry