UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTOM

PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI – POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA ORAZ Z USTAWY O ZAWODZIE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY .

1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat oraz jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej i w pełni zrozumiałej informacji o:

- stanie zdrowia,
- rozpoznaniu,
- proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
- dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
- wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3. Zarówno pacjent jak i jego przedstawiciel ustawowy, mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie stosownych informacji, o których mowa w punkcie 2, innym wskazanym osobom.

4. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w punkcie 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

5. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat, jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znacznej informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej.

6. Pełna i zrozumiała informacja o stanie zdrowia, stanowi podstawę do wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

7. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w punkcie 2.

8. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta.

9. W przypadku opisanym w punkcie 8, lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta.

10. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji.

11. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

12. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTOM OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

1. Wszelkie informacje o stanie zdrowia udzielane są przede wszystkim pacjentom.

2. Pacjent, który trafi do szpitala, niezwłocznie po udzieleniu mu świadczeń zdrowotnych, składa oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

3. W sytuacji gdy pacjent trafi do szpitala nieprzytomny lub bez logicznego kontaktu, składa oświadczenie niezwłocznie po odzyskaniu świadomości w oddziale, w którym będzie hospitalizowany. Oświadczenie może być wyrażone w formie ustnej. Jednakże uzyskana informacja musi być odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta przez lekarza prowadzącego.

4. Oświadczenie pacjenta może zawierać informacje, że nie upoważnia nikogo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

5. Personel medyczny przed udzieleniem informacji o stanie zdrowia pacjenta, osobie nie będącej pacjentem jest zobowiązany do:
a) sprawdzenia w dokumentacji medycznej treści oświadczenia pacjenta dotyczące wskazania osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia,
b) potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o informacje.

6. Udzielenie informacji osobie, o której mowa w pkt 5 następuje podczas bezpośredniego kontaktu.

7. Ze względu na dobro pacjentów personel medyczny szpitala nie udziela telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta, z zastrzeżeniem punktu ósmego.

8. Telefoniczna informacja dotycząca pacjenta może być wyjątkowo udzielana:
a) w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy pacjent podczas przyjęcia do szpitala jest nieprzytomny, bez kontaktu logicznego. W takim wypadku dopuszcza się udzielenie informacji wyłącznie o pobycie pacjenta w szpitalu,
b) osobie upoważnionej lub innej wskazanej przez pacjenta, na podany przez niego numer telefonu.

9. W sytuacji, o której w mowa w pkt 8 ppkt a i b, informacja ta będzie krótka i rzeczowa, tak aby umożliwiła osobie bliskiej lub opiekunowi faktycznemu pozyskanie informacji gdzie znajduje się pacjent oraz ewentualne przybycie do szpitala.

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW ORAGNOM ŚCIGANIA I SĄDOM

1. Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów funkcjonariuszom organów ścigania Prokuratura, Policja, Sądom następuje wyłącznie na podstawie złożonego, przez przedstawicieli ww. organów, pisemnego wystąpienia z prośbą o udzielenie pomocy w tym zakresie.

2. Wystąpienie powinno zawierać informację o podstawie prawnej, rodzaju oraz o zakresie pomocy, informację o toczącym się postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym oraz upoważnienie dla funkcjonariusza.

3. Informacja o stanie zdrowia pacjentów może być udzielona również w drodze bezpośredniego kontaktu. Wówczas informacja będzie udzielona po przedstawieniu legitymacji służbowej oraz dokumentu potwierdzającego procedurę wszczęcia postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.

4. Na podstawie artykułu 304 k. p. k., lekarz który dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję.

5. Za niepowiadomienie organów powołanych do ścigania przestępstw, o dokonaniu lub usiłowaniu dokonania przestępstw wskazanych w art. 240 k. k. grozi odpowiedzialność karna.

Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej - oświadczenie do pobrania

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry