FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie

1. Nazwa Projektu: „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”
Nr Projektu:
WND-RPLD.07.01.02-10-0011/19

2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, została podpisana w dniu 27 lutego 2020 roku.

3. Celem głównym projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze e-zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu przyczyniający się do zwiększonego ich wykorzystania na terenie powiatu łowickiego wraz z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych.
Zadania:
- modernizacja sieci teleinformatycznej,
- zakup sprzętu komputerowego,
- oprogramowanie systemowe i narzędziowe,
- oprogramowanie systemu szpitalnego,
- elektroniczna dokumentacja medyczna,
- szkolenia.

4. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 339 801,66 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 242 962,71 PLN
Wkład własny na realizację Projektu: 1 096 838,95 PLN

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry