Szczepienia COVID-19

Zapisy elektroniczne wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu znajduje się na liście tzw. szpitali węzłowych wyznaczonych do realizacji szczepień przeciw COVID-19.

Szczepienia przeciwko Covid-19 wykonywane są codziennie wg harmonogramu.

Telefony kontaktowe:
781-700-991
781-700-992
781-700-993
46-837-56-11 wew. 506
oraz wypełnij kwestionariusz kwalifikacyjny.


Kto należy do priorytetowej grupy „zero"?

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków.

Są wśród nich:
• pracownicy szpitali węzłowych,
• pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
• pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
• pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
• pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.


Ważne! Do grupy „zero" zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Jeśli jesteś lekarzem,
lekarzem dentystą,
diagnostą laboratoryjnym,
pielęgniarką i/lub położną,
ratownikiem medycznym,
felczerem,
technikiem dentystycznym,
asystentem dentystycznym,
dietetykiem,
fizjoterapeutą,
higienistą dentystycznym,
logopedą,
masażystą,
opiekunem medycznym,
ortoptystą,
protetykiem słuchu,
psychoterapeutą,
technikiem elektroradiologii,
technikiem ortopedą,
terapeutą zajęciowym,
należysz do grupy „zero"!!!


Informacja o ochronie danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
Administratorem danych osobowych pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP: 834-14-56-538, Regon: 750079660, telefon: (46) 837 56 11,12,13, Fax: (46) 837 59 91, E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Inspektor Ochrony Danych w ZOZ w Łowiczu jest dostępny w budynku administracyjnym, pokój nr 103, tel 46 837 56 11 wewn. 256, e-mail iod@zoz.pol.pl który udziela informacji oraz przyjmuje wnioski w sprawie ochrony danych osobowych.
Celem przetwarzania danych osobowych ( w zakresie danych niemedycznych podstawą prawną jest art. 6 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych medycznych podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO ) jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzanie udzielaniem usług medycznych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przekazanie danych osobowych innym podmiotom, może nastąpic wyłącznie na podstawie ustawy.
Przechowywanie danych osobowych przez okres maksymalnie 30 lat, następuje na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczenia.
Pacjent ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane pacjentów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani w sposób zautomatyzowany.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry