E-REJESTRACJA

Rejestracja elektroniczna do poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych


Informacja o ochronie danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
Administratorem danych osobowych pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP: 834-14-56-538, Regon: 750079660, telefon: (46) 837 56 11,12,13, Fax: (46) 837 59 91, E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Inspektor Ochrony Danych w ZOZ w Łowiczu jest dostępny w budynku administracyjnym, pokój nr 103, tel 46 837 56 11 wewn. 256, e-mail iod@zoz.pol.pl który udziela informacji oraz przyjmuje wnioski w sprawie ochrony danych osobowych.
Celem przetwarzania danych osobowych ( w zakresie danych niemedycznych podstawą prawną jest art. 6 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych medycznych podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO ) jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzanie udzielaniem usług medycznych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przekazanie danych osobowych innym podmiotom, może nastąpic wyłącznie na podstawie ustawy.
Przechowywanie danych osobowych przez okres maksymalnie 30 lat, następuje na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczenia.
Pacjent ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane pacjentów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani w sposób zautomatyzowany.

UWAGA!     Rejestracja internetowa dotyczy tylko pacjentów stabilnych.
Przypadki określone przez lekarza na skierowaniu jako pilne rejestrowane są na wizytę bezpośrednio w rejestracji w lokalizacji poradni lub pracowni.

Rejestracja internetowa wymaga poprawnego wypełnienia wszystkich pól znajdujących się w formularzu.

Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się obowiązkowo zgłosić do rejestracji celem dokonania reszty formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu.
Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz skierowanie do poradni jeżeli jest wymagane.

Pacjenci uprawnieni do wizyty poza kolejnością
1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
2. Zasłużeni dawcy przeszczepu.
3. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
4. Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm..
5.Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jeżeli pacjent spełnia przynajmniej jeden z poniżej wymienionych kryteriów to uprzejmie prosimy o wpisanie tej informacji w polu uwagi.

Pacjent w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania maila otrzyma odpowiedź zwrotną o proponowanym terminie przyjęcia do wybranej poradni.
Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Formularz rejestracji do pozostałych poradni i pracowni

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry