Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
SŁUŻYMY PACJENTOM ZAWSZE WTEDY, KIEDY NAS POTRZEBUJĄ

AKTUALNOŚCI

Informacja w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19Uprzejmie informujemy, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu znajduje się na liście tzw. szpitali węzłowych wyznaczonych do realizacji szczepień przeciw COVID-19.
Jeśli skorzystałeś z wcześniejszego zgłoszenia online na naszej stronie wybierz termin szczepienia za pomocą zakładki lub umów szczepienie telefonicznie pod nr telefonu: 46 811 34 13
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-21.00 Oraz w soboty w godzinach: 9.00-13.00
oraz wypełnij kwestionariusz kwalifikacyjny w odnośniku poniżej.

Dyrektor Szpitala
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Koordynato ds. szczepień:
Jolanta Skrzeszewska
Dane kontaktowe:
Tel: (46)837-56-11 wew. 300
E-mail: szczepienia.covid@zoz.pol.pl

Przejdź do formularza

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: POBIERZ

Łowicz dn. 21.12.2020 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobraniatablica

Łowicz dn. 21.12.2020 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tj. świadczenie usług obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5)

polegających na zapewnieniu pracy Pracowni rentgenodiagnostyki i Pracowni tomografii komputerowej poza podstawowym czasem pracy techników elektroradiologii w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: POBIERZ

Łowicz dn. 17.12.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


tablica

Łowicz dn. 08.12.2020 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4),

polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich i zastępowaniu p.o. zastępcy lekarza kierującego oddziałem w czasie jego nieobecności w oddziale ftzjoterapii i rehabilitacji ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: POBIERZ

Łowicz dn. 03.12.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


tablica

Łowicz dn. 27.11.2020 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Pliki do pobrania: POBIERZ

Łowicz dn. 17.11.2020 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

"przeprowadzenia pomiarów pola elektromagnetycznego wraz z szacowaniem narażenia na pole elektromagnetyczne dla następujących urządzeń będących na wyposażeniu Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Łowiczu, ul Ułańska 28 oraz jego oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie"
Pliki do pobrania: POBIERZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Łowicz dn. 17.11.2020 r.

o konkursie na wykonywanie usług medycznych (kod CPV 85121000-3),

polegających na świadczeniu usług międzyszpitalnych przewozów pacjentów transportem medycznym typu „S” i typu „P” dla ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: POBIERZ

Łowicz dn. 05.11.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursuplik do pobrania

Rękawiczki od PZU


Pięć tysięcy złotych to kwota, którą wyasygnowało ją PZU (www.pzu.pl) na zakup przez nasz Zespół Opieki Zdrowotnej jednorazowych nitrylowych rękawiczek. Rękawiczki, będące jednym z podstawowych elementów ochrony indywidualnej, są niezwykle potrzebne w aktualnej sytuacji epidemicznej. Pieniądze, które największy państwowy ubezpieczyciel przeznacza na pomoc, pochodzą z funduszu prewencyjnego. Warto przypomnieć, że PZU już współfinansował zakup dwóch kardiomonitorów, które trafiły na oddziały wewnętrzny naszego szpitala oraz nieodpłatnie użyczył nam na czas trwania pandemii samochodu. Dzięki temu pojazdowi uniezależniliśmy się od małogabarytowego towarowego transportu zewnętrznego.
rekawice

Łowicz dn.28.10.2020 r.

Uchwała nr 529/2020

w sprawie ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Pliki do pobrania: POBIERZ


data zamieszczenia: 26.10.2020r.

Stanisławów czasowo nie przyjmuje


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że przyjęcia na Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji
w Stanisławowie zostają wstrzymane do końca listopada. Jest to związane z sytuacją epidemiczną
i wynikającymi stąd potrzebami w zakresie zadań dla personelu medycznego.

Łowicz dn. 26.10.2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej

w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

data zamieszczenia: 22.09.2020r. Aktualizacja: 23.10.2020 r.

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o naborze

Pliki do pobrania: Uchwała nr XII/91/2019

Pliki do pobrania: Wniosek o przyznanie stypendium

Pliki do pobrania: Klauzula informacyjna.pdf

Pliki do pobrania: Uchwała nr 498/2020

Pliki do pobrania: Wzór umowy

Pliki do pobrania: Uchwała nr 499/2020


Pliki do pobrania: Uchwała nr XXVIII/207/2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

"Przegląd i koserwacja gaśnic, hydrantów wewnętrznych i systemu oddymiających a także zakup gaśnic oraz wybranego oznakowania ewakuacyjnego"
Pliki do pobrania: POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty: POBIERZ

Łowicz dn. 21.10.2020 r.

Sprzęt za ćwierć miliona


Starania władz Powiatu Łowickiego zostały uwieńczone przyjazdem wielkiej ciężarówki z napisem „Drutex”.
Za pośrednictwem „Fundacji Jesteśmy Razem. Pomagamy!”, która skupia największe polskie firmy pomagające w czasie pandemii placówkom medycznym przyjechało do nas 10 łóżek wraz z szafkami oraz respirator kliniczno-transportowy.
Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk, obecny przy rozładunku sprzętu zaznaczył, że znajdzie się on na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i będzie wykorzystywany zgodnie z aktualnymi potrzebami pacjentów, którzy trafiają do naszego szpitala Firma DRUTEX S.A. (www.drutex.pl) oprócz zapewnienia transportu sprzętu dostarczonego 19 października, sprezentowała nam:

-2 tysiące maseczek chirurgicznych,
-500 masek ochronnych KN95,
-2 tysiące 400 osłon twarzy (tzw. przyłbic)
-300 fartuchów ochronnych.

Wsparcie przekazane dla naszego ZOZ opiewa na kwotę aż 230 tys. zł. Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk i Urszula Kapusta-Tymoshchuk, dyrektor ZOZ w Łowiczu serdecznie dziękując za dostarczony sprzęt podkreślali, że jest on znacznym wsparciem.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.20.09.2020 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert

poprzedzającym zawarcte umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 8512l283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej oraz udzielaniu konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: POBIERZ

Łowicz dn. 19.10.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursuplik do pobrania

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkurs ofert

poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanię badań i opisów ultrasonograftcznych serca (Kod CPV 85150000-5) w pracowni ultrasonografii ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: POBIERZ

Łowicz dn. 15.10.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursuplik do pobrania

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że od 1 stycznia 2021roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z dnia 04.10.2018r (Dz.U.z 2018r poz.2215 z późn.zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK. W zakładzie pracy zatrudnionych na dzień ogłoszenia jest 337 pracowników w tym zleceniobiorców. Proszę o składanie ofert w Sekretariacie ZOZ w Łowiczu ul.Ułańska 28 w godzinach 8.00- 15.00 do dnia 5 listopada 2020r, z adnotacją na kopercie „Pracownicze Plany Kapitałowe”. Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia ofert. Wybór instytucji finansowej nastąpi w porozumieniu z działającymi w zakładzie zakładowymi organizacjami związkowymi po przeprowadzeniu dodatkowej ustnej prezentacji ofert. Informacja o terminie ustnej prezentacji ofert zostanie zamieszczona na stronie (www.zoz.pol.pl) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w terminie 5 dni po upływie terminu składania ofert.

Łowicz dn. 13.10.2020 r.

ratownicy

Łowicz dn.13.10.2020 r.

Więcej badań USG


Rozszerzamy ofertę diagnostyczną – od 1 października w Pracowni Ultrasonografii będzie można wykonać USG piersi, stawu biodrowego u dzieci oraz tarczycy.
Umawianie terminów badań oraz wszelkie informacje na temat skierowań i warunków ich przeprowadzania codziennie w godzinach 8.00 – 15.00, pod numerem telefonu: 48 837 56 11,12,13 wew. 291.
USG

Łowicz dn.30.09.2020 r.

Cenny prezent z Gminy Łowicz


Oddział Wewnętrzny naszego szpitala z nowym aparatem USG. Nowoczesny ultrasonograf firmy GE Healthcare (http:www3.gehealthcare.pl) pozwala jeszcze dokładniejszą diagnostykę pacjentów. Zakup aparatu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, jakiego Gmina Łowicz udzieliła łowickiemu szpitalowi. Koszt zakupu ultrasonografu to blisko 170 tys. zł. Przekazanie aparatu było okazją do podziękowani Wójtowi Gminy Łowicz Andrzejowi Barylskiemu, oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Łowicz Maciejowi Malangiewiczowi. Podziękowania złożył, w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego, Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk. Urszula Kapusta-Tymoshchuk, dyrektor ZOZ w Łowiczu zaznaczyła w słowach podziękowania, że obecne wsparcie jest kolejnym przez Gminę Łowicz i za te wszystkie dotychczasowe formy pomocy również serdecznie dziękuje.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.16.09.2020 r.

w postępowaniu konkursowym ofert na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5)

polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz badań rtg w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: POBIERZ

Pytania i wyjaśnienia plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia cz.2plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia cz.3plik do pobrania

Zał. nr 3 do umowy po modyfikacjiplik do pobrania


data zamieszczenia: 26.08.2020r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursuplik do pobrania

w postępowaniu konkursowym ofert na wykonywanie badań i opisów radiologicznych, tomografii komputerowej i ultrasonograficznych (Kod CPV 85150000-5)

przez lekarzy w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: POBIERZ

data zamieszczenia: 26.08.2020r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursuplik do pobrania

dar

USG działa planowoPracownia Ultrasonografii – USG w naszym Zespole Opieki Zdrowotnej wznawia normalne funkcjonowanie i przyjmuje pacjentów na planowane badania. Jeśli badanie robione jest w ramach NFZ, to oczywiście niezmiennie potrzebne jest skierowanie od lekarza z placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ. Natomiast w przypadku badań prywatnych, tak zwanych komercyjnych takie skierowanie nie jest wymagane. Aby zapisać się na badanie należy zadzwonić do rejestracji pracowni: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 291. Po połączeniu się z pracownią pacjent będzie miał wyznaczoną datę i godzinę badania, a także uzyska informację o zasadach jakie obowiązują podczas badania, a które wynikają z panującego stanu epidemicznego. Pracownia Ultrasonografii (http://www.zoz.pol.pl/usg.php)
w naszej placówce pracuje w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30.

Łowicz dn. 08.06.2020 r.

Maski i przyłbice od „Szumisiów”, fartuchy od kibiców


Aż pięćset przyłbic i dwa tysiące maseczek podarowała nam firma „SOX z Jamna (https://sox.pl/) Środki ochrony osobistej otrzymane od największego producenta opakowań na sprzęt elektroniczny na polskim rynku oraz niezbędnych każdemu maluchowi „Szumisiów” są niezwykle istotne dla powiększania sfery bezpieczeństwa naszego personelu, a zatem także i naszych pacjentów. Sferę bezpieczeństwa powiększają także fartuchy ochronne, których partię zakupiliśmy dzięki kibicom Widzewa Łódź z łowickiego fanklubu. Miłośnicy widzewskiej drużyny przekazali nam tysiąc złotych, za które kupiliśmy fartuchy. Warto przypomnieć, że to już nie pierwsza akcja pomocowa miłośników Widzewa, która wsparła nasz ZOZ. Za darowizny dziękujemy przed wszystkim w ich imieniu pacjentów.
sox

Łowicz dn.08.06.2020 r.

Wespół w zespół z PZU


Zaledwie 1562 złote zapłacił nasz Zespół Opieki Zdrowotnego za dwa kardiomonitory. Pozostałą część kwoty potrzebnej na zakup tego sprzętu wyasygnowało PZU z funduszu prewencyjnego. Nowoczesne urządzenia trafiły na oddział wewnętrzny. Warto przypomnieć, że PZU www.pzu.pl największy państwowy ubezpieczyciel nieodpłatnie użyczył nam na czas trwania pandemii samochodu. Dzięki temu uniezależniliśmy się od małogabarytowego towarowego transportu zewnętrznego.
Kardiomonitor

Łowicz dn.03.06.2020 r.

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: POBIERZ
data zamieszczenia: 02.06.2020r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Miliony na pomoc medykom


Firma LPP S.A. (właściciel marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay), w ramach walki z epidemią koronawirusa, już przeznaczyła na akcję #LPPpomaga aż 5,4 miliona złotych, Za tę kwotę kupowane są środki ochronne dla personelu medycznego. Wsparcie ze strony LPP (www.lppsa.com) otrzyma nawet 300 placówek medycznych w kraju. Nasz Zespół Opieki Zdrowotnej, dzięki szczodrości gdańskiej firmy oraz jej zrozumienia potrzeb medycznych, otrzymał aż 500 maseczek ochronnych.
* * *
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.02.06.2020 r.


Łowicz dn. 12.05.2020 r.

Maseczki i przyłbice w darach dla szpitala


Nieustannie płynie pomoc dla naszego ZOZ w zakresie materiałów ochrony osobistej. To bardzo cieszy, bo wskazuje na zrozumienie, że bezpieczeństwo personelu medycznego jest istotnym elementem bezpieczeństwa pacjentów. Od firmy Regina (http://reginasocks.eu/) z Otolic otrzymaliśmy 500 maseczek ochronnych.
* * *
Z pomocą pośpieszyło także stowarzyszenie „Łączy nas Łowicz” przekazując nam 400 maseczek i 16 przyłbic.

Serdecznie dziękujemy, z pewnością otrzymane prezenty będą dobrze wykorzystane.

sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.08.05.2020 r.


Łowicz dn. 08.05.2020 r.

Bezpłatne ubezpieczenie na życie pracowników ochrony zdrowia "AVIVA Medykom"


Informujemy, że jeden z ubezpieczycieli Grupa AVIVA ogłosił, iż bezpłatnie ubezpieczy na życie pracowników ochrony zdrowia w czasie walki z epidemią koronawirusa. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Dokumencie Uczestnictwa, który zostanie przesłany na adres e-mail. Ochrona kończy się w dniu 20 lipca 2020 r.

Ogólne informacjeplik do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczeniaplik do pobrania

Łowicz dn.27.04.2020 r.

Auto od PZU, a kardio lekarze lekarzom


Okręgowa Izba Lekarska w w Łodzi za pośrednictwem Delegatury w Skierniewicach przekazała naszemu szpitalowi kardiomonitor oraz pompę strzykawkową. Z pewnością każde doposażenie jest cenne. Dziękujemy! Dziękujemy także, PZU. Ten największy państwowy ubezpieczyciel nieodpłatnie użyczył nam na czas trwania pandemii samochodu. Niewątpliwie i taka pomoc jest cenna, bo wielokrotnie pozwoli uniezależnić się od małogabarytowego towarowego transportu zewnętrznego.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn. 24.04.2020 r.

Dzięki samorządom trwa doposażanie


Nasza „diagnostyka” ma nowy i nowoczesny videogastroskop FUJIFILM. Jego kupno było możliwe wsparciu pochodzącemu z budżetu Powiatu Łowickiego i Gminy Nieborów. Koszt tego nowoczesnego ponad 47 tys. zł., samorządowcy z Nieborowa przekazali na jego zakup 24 tys. zł. Videogastroskop będzie wykorzystywany do kompleksowej diagnostyki pacjentów naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Serdecznie dziękujemy samorządowi Gminy Nieborów za wsparcie. Przy okazji warto przypomnieć, że nasza placówka jest stale doposażana ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Łowickiego. W ostatnim czasie otrzymaliśmy holtery EKG – Rejestratory R12 posiadające między innymi funkcję podglądu zapisu badania i możliwość bezprzewodowej komunikacji z komputerem oraz holter ciśnienia krwi ABPM wraz z oprogramowaniem dający możliwość długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Wśród sprzętu, którego zakup był sfinansowanych z budżetu powiatowego jest także laryngoskop Światłowodowy do trudnej intubacji z 4 końcówkami, pulsoksymetry, zestawy ambu i wózki inwalidzkie. W ramach tej pomocy otrzymaliśmy środki ochrony osobistej dla personelu medycznego.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn. 24.04.2020 r.

Maseczki przekazał wójt


Krzysztof Skowroński, Wójt Gminy Zduny, przekazał 2500 maseczek dla naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Maseczki kosztowały 7 tysięcy złotych i zostały zakupione z rezerwy celowej Gminu Zduny, która na pomoc szpitalowi w walce z pandemią koronawirusa przeznaczyła 10 tysięcy złotych. Trzy tysiące złotych, które zostały na zakupy będą przeznaczone na kolejne zakup środków ochrony personelu medycznego.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.16.04.2020 r.

Piękna pomoc „kosmetyczna”


Do walki z pandemią koronawirusa włącza się kolejne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją chemiczną. Od firmy Verona Products Professional (veronacosmetics.com), do której należą takie marki kosmetyków upiększających jak, między innymi: Vollare, Ingrid, Nails UP czy Vittorio Belluci podarowała nam kremy i płyny do dezynfekcji. Przydadzą się. Bardzo pięknie dziękujemy.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.07.04.2020 r.

„STEVEN” dzieli się dobrem


Firma „STEVEN”, znany producent artykułów skarpet i rajstop dzieli się dobrem. Już po raz drugi dostaliśmy od niej maseczki. Pierwsza „transza” wynosiła 200 sztuk, a ostatnia – 500. Dziękujemy.
Z pewnością będą dobrze wykorzystane.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.09.04.2020 r.

Dr Irena Eris i druhowie pomagają w walce


Do pomocy naszemu szpitalowi w czasach pandemii włączają się także ogólnopolskie marki. To efekt zabiegów Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris (www.drirenaeris.com) w ramach akcji pomocowej przysłało do nas specjalnym kurierem artykuły kosmetyczne wspomagające zabiegi higieniczne. Wśród nich są żele mogące służyć do mycia rąk, balsamy do dłoni, które złagodzą skutki dezynfekowania ich płynami i noszenia rękawiczek. Są także kremy pozwalające zmniejszyć dyskomfort skóry po długotrwałym używaniu maseczek. Z pomocą zgłaszają się także ci, którzy mają wpisaną ją w swoje DNA. Druhowie z Ochotnicznej Straży Pożarnej w Łowiczu, choć sami potrzebują wsparcia zwłaszcza w materiały ochrony bezpośredniej, podzielili się z nami tym, czym mogli. Od druhów, którym bardzo dziękujemy otrzymaliśmy: 250 par ochraniaczy jednorazowych na obuwie, 60 sztuk maseczek, pięćdziesiąt paczek ręczników jednorazowych, 65 żeli antybakteryjnych i 15 sztuk mydła antybakteryjnego.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.07.04.2020 r.

Kardiomonitory od burmistrza


W niedalekiej, bardzo przewidywalnej przyszłości, nasz szpital zostanie zasilony w dwa kardiomonitory. Zakup sfinansuje Urząd Miejski w Łowiczu. Urządzenia zostały już zamówione. Kardiomonitor to sprzęt do stałego monitorowania dużego spektrum funkcji życiowych pacjenta leżącego. Warto przypomnieć, że dzięki osobistym działaniom podjętym przez burmistrza, Krzysztofa Jana Kalińskiego, Urząd Miejski w Łowiczu przeznaczył 30 tysięcy złotych na pomoc naszemu szpitalowi w okresie pandemii. Z tych funduszy zakupiono już 2 tysiące maseczek i 700 fartuchów barierowych. Władze Łowicza dbają o dobry standard lecznictwa także w okresie, gdy nie ma masowych sytuacji niebezpiecznych dla obywateli. Dowodem na to jest przekazanie w październiku ubiegłego roku dwóch aparatów KTG. Urządzenia do monitorowania akcji serca płodu zastąpiły na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym szpitala leciwy, dwudziestoletni sprzęt. Mogą być używane także w przypadku, gdy kobieta wyrazi chęć rodzenia w wannie z wodą. Są bowiem wyposażone w bezprzewodowe głowice, które przekazują obraz badania na monitory.

Łowicz dn.07.04.2020 r.

Samorządy gminne pomagają ZOZ


Wójtowie wszystkich łowickich gmin: Łowicz, Kiernozia, Kocierzew, Zduny, Domaniewice, Chąśno, Nieborów, Bielawy i Łyszkowice przekazały pieniądze naszemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej. Fundusze są wykorzystywane przez szpital na zakupu ochrony osobistej personelu medycznego. Każda gmina przekazała po 10 tysięcy złotych. Inicjatorem takiego działania był Andrzej Barylski, wójt gminy Łowicz.

Łowicz dn.07.04.2020 r.

Kibice dla szpitala


W pomoc dla naszego szpitala włączają się także kibice Widzewa Łódź z łowickiego fanklubu. Otrzymaliśmy od nich: elektryczny opryskiwacz plecakowy, który będzie wykorzystywany do dezynfekcji, 1000 jednorazowych rękawiczek, 1000 maseczek, 10 przyłbic oraz 50 litrów mydeł antybakteryjnych i 36 płynów dezynfekujących. Pomoc odbywa się w ramach akcji „Widzew dla szpitali” organizowana jest przez Stowarzyszenie "Fanatycy Widzewa" i "Wiarę spod Zegara".
widzew

Łowicz dn.06.04.2020 r.

Starostwo spełnia prośby o sprzęt


Dotarł do nas kolejny sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej zakupionych ze środków Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Zakupy, tak dla nas cenne I o które wcale nie jest łatwo są spełnieniem naszej prośby. A ostatnie zakupy to:

-7000 rękawiczek jednorazowych
- Laryngoskop Światłowodowy do Trudnej Intubacji z 4 końcówkami
-3 stojaki do kroplówek
-3 Zestawy Ambu
-100 sztuk gogli ochronnych
-90 sztuk przyłbic.
-2 pulsoksymetry.
-2 wózki inwalidzkie.
sprzet

Mini galeria

Łowicz dn.03.04.2020 r.

Kombinezony, maski, gogle od wojewody i ARM


Do naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej dotarły środki ochrony indywidualnej z puli Wojewody Łódzkiego i Agencji Rezerw Materiałowych. Takie środki trafiły w sumie do 40 jednostek leczniczych w województwie łódzkim. Wśród materiałów, które zostały przekazane są kombinezony ochrony biologicznej, maski, gogle ochronne, a także 4,5 tysiąca płynu dezynfekcyjnego. Na walkę z koronawirusem COVID - 19 przeznaczono dotychczas w województwie łódzkim z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych oraz wojewody łódzkiego: 16 tys. półmasek, 8,4 tys. kombinezonów, 2,5 tys. gogli ochronnych, 2,5 tys. osłon na buty, 110 tys. rękawic, 212 tys. maseczek chirurgicznych oraz płyny dezynfekcyjne. Uzupełnianie środków ochrony indywidualnej prowadzone jest na bieżąco, w szczególności do placówek będących na pierwszej linii frontu walki z wirusem. Dodatkowo są dystrybuowane środki do jednostek pomocy społecznej, poradni ochrony zdrowia oraz aptek.
kombinezony
Foto: Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Łowicz dn.03.04.2020 r.

Maseczki i płyny w darze dla szpitala


Dziękujemy Stowarzyszeniu Historycznemu im. 10 Pułku Piechoty, Stowarzyszeniu Retro Liga, dzięki którym trafiły do nas maseczki i płyny dezynfekujące. Wartość tej pomocy opiewa na 5 tysięcy złotych. Ofiarodawców mocno wspierał Maciej Rybus, reprezentant drużyny narodowej w piłce nożnej. Maseczki i płyny dezynfekujące zostały przekazane na ręce Marcina Kosiorka, Starosty Łowickiego przez Pawła Kreta i Krzysztofa Wrońskiego.
maseczki

Mini galeria Darczyńców

Łowicz dn.31.03.2020 r.

Nowy sprzęt już przyjechał

- 25 marca 2020 r.

Nasza placówka jest stale doposażana. Właśnie dotarła pierwsza część sprzętu medycznego, którego zakup sfinansowano ze środków budżetu Powiatu Łowickiego. Są to: holtery EKG – Rejestratory R12 posiadające między innymi funkcję podglądu zapisu badania i możliwość bezprzewodowej komunikacji z komputerem oraz holter ciśnienia krwi ABPM wraz z oprogramowaniem dający możliwość długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. To bardzo pozytywna wiadomość w codziennym zmaganiu się z epidemią. Specjalistyczna aparatura znacznie zwiększy możliwości diagnostyczne dzięki czemu powiększy się sfera bezpieczeństwa pacjentów naszej placówki.
ekg

Mini galeria

Łowicz dn. 25.03.2020 r.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Więcej informacji na stronieMinisterstwa Zdrowia


data zamieszczenia: 03.03.2020 r.

PLAN SZPITALA

ZOZ Łowicz


A - BUDYNEK ADMINISTRACJI

Parter
- poradnia chirurgiczna
- poradnia chirurgiczna urazowo-ortopedyczna
- rejestracja do poradni chirurgicznych
- poradnia położniczo-ginekologiczna
- poradnia geriatryczna
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia kardiologiczna
- nocna pomoc zdrowotna
- transport sanitarny
I piętro
- pomieszczenia administracji
II piętro
- pomieszczenia administarcji
- sekretariat
- dyrektor
- główny księgowy

B, C, D, E, F - BUDYNEK SZPITALA

Parter
Segment B
- główne wejście do szpitala
- szatnia
- sklep/kawiarnia
Segment C
- izba przyjęć
- rtg
- tomografia
- usg
Segment D, E
- odział chirurgiczny
Segment F
- apteka
I piętro
Segment C
- oddział pediatryczny
Segment D, E
- odział wewnętrzny
Segment F
- laboratorium
- oddział wewnętrzny

II piętro
Segment C
- oddział anestezjologiczny
Segment D, E
- odział położniczo-ginekologiczny
Segment E
- odział neonatologiczny
Segment F
- blok operacyjny
III piętro
Segment C
- hotel dla matek
- kaplica szpitalna

G - PORADNIA REHABILITACJI I FIZJOTERAPII

H - PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz
NIP: 834-14-56-538
Regon: 750079660
Konto bankowe: 74 1240 1819 1111 0000 1088 7132
Telefon: (46) 837 56 11,12,13
Fax: (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Organ założycielski: Powiat Łowicki
Rodzaj świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000005119
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 31857
Osoba reprezentująca: Dyrektor Szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią na nie odpowiemy i udzielimy wszelkich informacji.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


WYPEŁNIJ FORMULARZ
KONTAKTOWY

UWAGA! Aby zarejestrować się do poradni specjalistycznej lub pracowni diagnostycznej należy przejść do: E-rejestracja

SPIS TELEFONÓW

AGENDATELEFON WEWNĘTRZNYPERSONEL
Apteka - Kierownik222Zofia Rogowska-Tylman
Blok Operacyjny231Agnieszka Gąsecka
Dział Administracyjno-Techniczny 209Zbigniew Trzmielak
Dział Administracyjno-Techniczny252Anna Tybuś
Dział Administracyjno-Techniczny – Kierownik267Dariusz Szymanik
Dział Administracyjno-Techniczny – Magazyn i Druki263Helena Salamon
Dział Administracyjno-Techniczny - Informatycy284Paweł Szwarocki
Dział Administracyjno-Techniczny - Informatycy284
Dział Administracyjno-Techniczny - Inwentaryzacja281Anna Karda
Dział Administracyjno-Techniczny - Zamówienia Publiczne252Elżbieta Węglarek
Dział Finansowo-Księgowy278Danuta Rudnicka
Dział Finansowo-Księgowy278Ewelina Szczepanik
Dział Finansowo-Księgowy - Fakturowanie276Daria Kiełbasińska
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty280Jolanta Kosiorek
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty280Bogusława Guzek
Dział Metodyczno-Organizacyjny259Agnieszka Kunecka
Dział Metodyczno-Organizacyjny257Aleksandra Duranowska
Dział Metodyczno-Organizacyjny257Justyna Tomanik
Dział Metodyczno-Organizacyjny262Grażyna Śliwińska
Dział Metodyczno-Organizacyjny259Urszula Podlasińska
Dział Metodyczno-Organizacyjny289Danuta Juszczak
Dział Metodyczno-Organizacyjny289Małgorzata Włodarczyk
Dział Metodyczno-Organizacyjny - Kierownik268Wanda Pakulska
Dział Pomocy Doraźnej255Elżbieta Tomaszewska
Dział Radców Prawnych271Elżbieta Czarnota
Dział Spraw Pracowniczych510Izabela Malejka
Dział Spraw Pracowniczych - Kierownik279Jolanta Sekuła
Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Płac272Barbara Węglarek
Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Płac273Bożena Wiśniewska
Hotel dla matek406
Inspektor ds. obronnych i P.Poż256Paweł Cichański
Inspektor Ochrony Danych Osobowych256Dariusz Rełek
Izba Przyjęć235
Izba Przyjęć503 105 540
Izba Przyjęć - Lekarz Dyżurny249
Izba Przyjęć - Położnictwo237
Kasa275Anna Wielemborek
Księgowość - Główny Księgowy270Jadwiga Krężałek
Kuchnia208
Laboratorium206Maria Żaczek
Laboratorium – Rejestracja202
Naczelna Pielęgniarka131Ewa Michalska
Nocna Pomoc Lekarska - NPL508
Oddział Chirurgiczny – Lekarze236
Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Lekarze203
Oddział Intensywnej Terapii - Lekarze221
Oddział Neonatologiczny - Lekarze204
Oddział Pediatryczny - Lekarze402
Oddział Pediatryczny – pokój matek z dzieckiem405
Oddział Wewnętrzny - Lekarze216
Poradnia Chirurgiczna – Rejestracja435Ewa Kosiorek
Poradnia Geriatryczna600 956 047
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza241
Poradnia Kardiologiczna508
Poradnia Leczenia Uzależnień285
Poradnia Medycyny Pracy266
Pracownia Elektrokardiografii - EKG297
Pracownia Ultrasonografii - USG291
Pralnia219
RTG - Kierownik226Wiesława Wróbel
RTG - Rejestracja234
Sekretariat277Dorota Urbaniak
Warsztaty217

LOKALIZACJA SZPITALA

Zespół Opieki Zdrowotnej położony jest przy ulicy Ułańskiej 28 w Łowiczu.
Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowe dotarcie do szpitala, zarówno mieszkańcom samego Łowicza, jak i okolicznych miejscowości.
Dla zmotoryzowanych pacjentów na terenie szpitala znajduje się strzeżony parking. Obiekt przystosowany jest także dla osób niepełnosprawnych - rampy podjazdowe, windy oraz odpowiednio wyposażone toalety.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zawsze zmienić w swojej przeglądarce. Polityka bezpieczeństwa dotycząca plików cookies:

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

I. Cookies (tzw. „ciasteczka”)
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

II. W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

III. Jakie są stosowane rodzaje plików cookies?
W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających logowania i uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
d) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

IV. W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.zoz.pol.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego www.zoz.pol.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

V. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
Szanując prywatność Użytkowników, poniżej zamieszczamy linki do instrukcji usuwania danych gromadzonych w plikach cookies, jak również ich całkowitego wyłączania. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, Wybierz przeglądarkę internetową z listy poniżej (zostaniesz przeniesiony na stronę producenta).

Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Safari

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry